Задължения на застрахования при реализиране на риска

В съответствие с характера на имущественото застраховане при настъпване на застрахователно събитие с транспортен товар, застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки за спасяване и запазване на превозвания товар, за ограничаване на щетата, както и да уведоми своевременно застрахователя за настъпилото събитие.
Застрахователят има право да участва в спасяването и опазването на застраховател- ния товар при настъпването на рисковата ситуация. Действията на застрахователя в това направление не предрешават въпроса за правото на застрахования на обезщетение.
?    За получаване на застрахователното обезщетение застрахованият следва а предяви писмено искане до застрахователя, като приложи в оригинал следните документи:
а) застрахователна полица, застрахователен договор или временен документ;
б) товарителница;
в) фактура за стойността на товара;
г) полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпване на застрахователно събитие;
д) авариен протокол (констативен протокол);
е) приемно-предавателен протокол за товара;
ж) митнически акт;
з) съдебно решение;
и) други документи, имащи връзка със застрахователното събитие, раз мера на щетата и др.
В застрахователната дейност един от най-важните и съществени моменти, свързан с редица изисквания и трудности, е въпросът за ликвидацията на щетите, настъпили вследствие проявлението на застрахователните рискове, включени в застрахователното покритие.

Advertisements
Published in: on октомври 28, 2009 at 3:31 pm  Коментарите са изключени за Задължения на застрахования при реализиране на риска  

Задължения на застрахования при увеличаване на риска

През времетраенето на застраховката рискът може да претърпи известни изменения. Застрахованият е длъжен да съобщава на застрахователя всички изменения, които водят до увеличаване на рисковите опасности, ако това, разбира се, му е известно. Застрахованият е длъжен да не допуска и да не извършва действия, които биха увеличили риска или ако някои непредвидени обстоятел-ства наложат това, той трябва веднага да уведоми застрахователя.
В случай че не се изпълнят тези задължения от страна на застрахования, застрахователят има право: да прекрати застрахователния договор; да увеличи застрахователната премия; да намали размера на застрахователната сума; да намали срока на застраховката.
Изменението на риска може да се прояви в следното: забавяне на товара повече от 30 дни; отклонение от уговорения или обичайния път; прекъсване на транспорта; изменение на мястото за претоварване или разтоварване; промяна на местоназначе- нието; претоварване или разтоварване; промяна на местоназначението; претоварване на товара върху друго превозно средство; промяна на начина за изпращане на транспортирания товар; оставяне на товара за зазимуване и т.н.

Застрахователят се освобождава от отговорност, ако изпращачът нареди на партньора да прекъсне превоза и да върне товара в местоизпращането или да го превози на друго място или по друг път, ако това не е уговорено между двете страни по застрахователния договор.

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:30 pm  Коментарите са изключени за Задължения на застрахования при увеличаване на риска  

Задължения на застрахования

Отговорност на застрахования по отношение на преддоговорната информация. Задълженията на застрахованите в тази насока произтичат преди всичко от разпоред-
бите на Закона за задълженията и договорите и задължават застрахования да съобщи на застрахователя:
– всички известни нему обстоятелства, които имат значение за оценка на риска. Това става при индивидуалните застрахователни договори без определена форма, а при абонаментното застраховане чрез апликации (притурки) в писмена форма, в които трябва да се отбележат:
– точното наименование на товара , който се предлага за застраховане;
– видът на опаковката, в която се превозва застрахованата стока;
– бройки, тегло, номер и дата на коносамента или товарителницата или
съответният превозен документ;
– начинът на транспортирането на товара – в хамбар, на палубата в насипно състояние, в наливно състояние и пр.;
– пунктовете на тръгването, изпращането, прехвърлянето и местоназначението;
– датата на отпътуването на товара;
– видът на транспортното средство – кораб – име, тонаж, флаг , вагон -открит, покрит и т.н.;
– величината на застрахователната сума – за стоки, превозвани в хамбара, и за стоки, превозвани на палубата поотделно;
– условията, по които се сключва застраховката – клаузи.
Ако застрахованият няма всички данни, които са необходими при сключване на застрахователния договор, застраховката може да бъде сключена по предварителни приблизителни данни, но при условие всички рискови обстоятелства да бъдат съобщени най-късно 24 часа, след като същите станат известни на застрахования. Между двата периода застрахователят е в рискова отговорност, но до величината на застрахователната сума и обема на застрахователната защита, посочени в предварител-ната информация.
Всяко премълчаване и неправилно изявление, измама или заблуда от страна на застрахования влекат недействителност на застрахователния договор, като внесените застрахователни вноски не се връщат. Това правило е в сила само ако укритото рисково обстоятелство е от естество, при което застрахователният договор не би бил сключен.
Застрахователен договор по карго застраховане може да бъде оформен и за товари, намиращи се на път, макар че до момента на сключване на застраховката може да е настъпило някакво застрахователно събитие, освен ако предлагателят е знаел за щетата, преди да е направил предложението и това може да се докаже.

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:28 pm  Коментарите са изключени за Задължения на застрахования  

Сключване на застраховката

В предложението на застрахования трябва да се съдържат всички рискови обстоятел- ства така, както е предвидено в законите, регламентиращи този вид застраховане, и в общите условия на застрахователя.
Застрахователен договор по „Карго“ застраховката може да се сключи от собствени- ка на товара, експедитора или превозвача. Застрахователната полица може да бъде поименна, на заповед или на приносител. Когато застрахователният договор е сключен в полза на трето лице, полицата се издава на застрахования. Той може до предаването й на трето лице или до изявлението на трето лице, че е съгласно с уговорката в негова полза, да заличи посоченото трето лице или да го замени с друго лице. Ако е издадена полица, застрахованият има възможност да упражни правата по застраховката без пълномощие от третото лице само ако предяви полицата. Застрахованият е длъжен да заплати следващата се застрахователна премия, макар и да е предал полицата на третото лице. Третото лице встъпва в задълженията във връзка с увеличаването
на риска, както и в задълженията във връзка с настъпването на застрахователното събитие.
Когато застраховката е сключена „за сметка на когото се касае“, без поименно да е определено третото лице, полицата е винаги на приносител, независимо от това дали е означена като поименна, или на заповед. Ако настъпи застрахователно събитие, застрахователят е длъжен да заплати обезщетението само ако му бъде представена и застрахователната полица от лицето, което иска обезщетението.
Застраховката се сключва по установените общи условия или типови полици и клаузи. Всичко това следва да бъде отразено в застрахователния договор, а текстът на общите условия, типови полици и клаузи, към които договорът се препраща, могат да имат сила, доколкото не противоречат на изричните уговорки към него.
?    При карго застраховането застрахователният договор може да се издаде в три вида:
а)единични (индивидуални) полици – това са застрахователни договори, които се издават само за застраховане на един товар, за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума;
б)абонаментни полици – действието им се простира към всички или определени видове товари, които застрахованият ще изпраща или ще получава през определен период от време. Застраховката се сключва по предварително уговорени премии, без предварително указване на застрахователните суми. Абонаментното застраховане е автоматично -при задължения за застрахования да съобщава без изключение всички пратки обект на абонирането, а за застрахователя да ги застрахова предварително по уговорените условия. Застрахователят е длъжен да издава на застрахования отделни свидетелства, притурки (апликации) за отделните пратки товари, до които договорът се отнася. Ако между съдържанието на абонаментната полица и притурката за отделната пратка има несъответствие, пораждат действие уговорките по притурката. Прекратяването на абонаментните застрахователни договори става с едномесечно предварително писмено предизвестие на коя и да е от двете страни;
в) генерални (общи) полици – тези застрахователни договори се сключват обикновено между застрахователното покритие експедиторски предприятия или кантори. По тях застрахованият не е задължен да застрахова всички свои пратки, а само тези, които желае и за които ще уведоми застрахователя. Застрахователят е в риск само когато е уведомен за транспорта на даден товар.
Застрахователният договор влиза в сила след издължаване на застрахователната премия, с изключение на абонаментното и генералното застраховане, при които може да бъде уговорен и друг начин на заплащане на застрахователната премия.
При формиране на застрахователните отношения известни задължения се предявяват и към застрахования като страна в застрахователния договор. Задълженията, които се вменяват към застрахования, могат да бъдат квалифицирани в три направления

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:28 pm  Коментарите са изключени за Сключване на застраховката  

Обект на застраховката

Обекти на застраховката транспорт „Карго“. са всички товари, като: стоки,  предмети, вещи животни, ценности и т.н. и свързаните с тях материални интереси превозвани на железница, плавателни съдове, самолети, моторни превозни средства, коли и комбинирано.
?    Застрахователната отговорност се разпростира върху;
а) стойността на предмета
б) транспортните разноски – навлото
в) застрахователните разноски (премий )
г) очакваната печалба
д) мито и т. н.
?    Застрахователната доктрина и практиката по познават два вида „Карго“ застраховане по териториалност
а) вътрешен транспорт – третира всички въпроси, отнасящи се до застраховане превоза на товарите в пределите на страната.
б) външен транспорт – занимава се със застраховането на товарите в пределите на страната.
?    По начина на транспортиране на пратките имаме “ Карго” застраховане по:
а) суша;
б) вода;
в) въздух:
г)  комбинирано.
По суша транспортът се извършва;
– по железници, които могат да бъдат широколинейни, нормални (жп линии у нас и почти всички европ. страни) и теснолинейни. Последните имат ширина м/у релсите от 60 и 75 см;
– с моторни превозни средства – тежки товарни коли, леки товарни моторни транспортни    средства, триколки, електрокари, мотокари и т.н.
– транспортни средства, теглени с жива сила – това са коли, каруци, платформи,и нт
– с товарни животни – коне, магарета, мулета, камили, едри рогати животни и т н;
– комбинирано – транспортиране с различни сухопътни транспортни средства.
По вода транспортирането на товарите се осъществява:
– по вътрешни води – реки, канали, езера, това е т. нар. речно застраховане;
– по морета и океани – морско застраховане.
По въздуха превозването на застрахователните пратки се реализира:
– по вътрешни авиолинии – превозването се извършва с товарни или пътнически въздухоплавателни средства на гражданската авиация;
–по международните авиолинии – става със специални товарни или пътнически самолети на международните граждански въздухоплавателни компании.
От особено значение както по отношение обема на застрахователна защита, така и за величината на застрахователната премия са компонентите: видът, конструкцията, качеството, товароспособността и експлоатационните качества на транспортното средство

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:09 pm  Коментарите са изключени за Обект на застраховката  

Рискът при застраховка „Карго“

Рискът при застраховка на товарите е свързан с опасностите, които съществуват при транспортиране на товари и продукция. Този риск е извънредно разнообразен и може да бъде групиран в следните направления
а) по вида на транспорта : морски, воден, въздушен, железопътен, автомобилен, смесен.
В това направление защитата на риска зависи от техническите характеристики на транспортното средство: предназначение, година на влизане в експлоатация (производство), принадлежност (собственост), техническо състояние, снаряжение, състав, квалификация и осигуреност на екипажа, товароподемност (тонаж), състояние и готовност за приемане на товара и пр.:
б) друга група, която има пряко отношение към определяне на рисковата ситуация, е свързана с топографски съображения. Под това се разбира сезонът, през който се извършва транспортирането, времето, регионалните условия, в които се намират в даден момент  транспортното средство и превозваният товар;
в) най-голямата група, която характеризира риска при тази застраховка е непосредствено свързана с превозвания товар, а именно:
–  данни за превозвания товар: точно наименование, опаковка, количество и/или мярка (обем, маса),
–  сведения за външния вид, състояние;
– особени свойства и естествени качества: леснозапалителни. взривоопасни или въобще опасни по своята природа, индивидуално определяне или определяне по родов признак;
–  документация по превозването: номера и дата на коносамента, товарно-транспортна документация и пр.;
– начина на натоварване в транспортното средство: в затворени вагони и пакетиран, в насипно състояние в наливно състояние и пр.;
– маршрут, по който ще се извърши транспортирането: пункт на отправянето, претоварване и крайна спирка;

?    право на регрес (суборгация) и пр.

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:07 pm  Коментарите са изключени за Рискът при застраховка „Карго“  

Карго застраховане

Една от най-разпространените имуществени застраховки, известна на вътрешния  и международния застрахователен пазар, е транспортната застраховка „Карго“- застраховка на превозваните товари. Застраховката има за цел да обезщетява (възмездява) загубите, причинени от опасности при пътуването на товарите по суша, по вода и по въздуха.
Големите опасности, на които са изложени стоките по време на пътуването, големите материални интереси, които са съсредоточени на едно транспортно средство при един рейс, изтъкват „Карго“ застраховката като обективна необходимост при транспортирането на товарите, особено при външнотърговските покупко-продажби.
При транспортната застраховка „Карго“ в значителна степен повече, отколкото при всички имуществени застраховки, поради особеностите на транспортните рискове, липсва закономерност при проявление на застрахователните събития. Това е характерно и за нашата застрахователна практика. В съответствие на тези специфични обстоятелства при транспортното застраховане необходимостта от организиране на могъщ сигурностен фонд е реална потребност. По такъв начин би могло да се отговори на евентуалните тежки загуби при настъпване на транспортното застраховане и заедно с това ще се позволи на застрахователя да задържа по-голям плен при застрахователните операции.

Published in: on октомври 28, 2009 at 3:06 pm  Коментарите са изключени за Карго застраховане  

Застраховане

Добре дошли в нашия блог за застраховане. Тук ще ви обясним много от тънкостите за избор на застраховка и застрахователна компания, където да я направите и ще ви дадем полезни съвети по темата.

Вижте още:

Застраховка гражданска отговорност;

Застраховка автокаско;

Published in: on октомври 28, 2009 at 2:32 pm  Коментарите са изключени за Застраховане