Задължения на застрахования

Отговорност на застрахования по отношение на преддоговорната информация. Задълженията на застрахованите в тази насока произтичат преди всичко от разпоред-
бите на Закона за задълженията и договорите и задължават застрахования да съобщи на застрахователя:
– всички известни нему обстоятелства, които имат значение за оценка на риска. Това става при индивидуалните застрахователни договори без определена форма, а при абонаментното застраховане чрез апликации (притурки) в писмена форма, в които трябва да се отбележат:
– точното наименование на товара , който се предлага за застраховане;
– видът на опаковката, в която се превозва застрахованата стока;
– бройки, тегло, номер и дата на коносамента или товарителницата или
съответният превозен документ;
– начинът на транспортирането на товара – в хамбар, на палубата в насипно състояние, в наливно състояние и пр.;
– пунктовете на тръгването, изпращането, прехвърлянето и местоназначението;
– датата на отпътуването на товара;
– видът на транспортното средство – кораб – име, тонаж, флаг , вагон -открит, покрит и т.н.;
– величината на застрахователната сума – за стоки, превозвани в хамбара, и за стоки, превозвани на палубата поотделно;
– условията, по които се сключва застраховката – клаузи.
Ако застрахованият няма всички данни, които са необходими при сключване на застрахователния договор, застраховката може да бъде сключена по предварителни приблизителни данни, но при условие всички рискови обстоятелства да бъдат съобщени най-късно 24 часа, след като същите станат известни на застрахования. Между двата периода застрахователят е в рискова отговорност, но до величината на застрахователната сума и обема на застрахователната защита, посочени в предварител-ната информация.
Всяко премълчаване и неправилно изявление, измама или заблуда от страна на застрахования влекат недействителност на застрахователния договор, като внесените застрахователни вноски не се връщат. Това правило е в сила само ако укритото рисково обстоятелство е от естество, при което застрахователният договор не би бил сключен.
Застрахователен договор по карго застраховане може да бъде оформен и за товари, намиращи се на път, макар че до момента на сключване на застраховката може да е настъпило някакво застрахователно събитие, освен ако предлагателят е знаел за щетата, преди да е направил предложението и това може да се докаже.

Advertisements
Published in: on октомври 28, 2009 at 3:28 pm  Коментарите са изключени за Задължения на застрахования  
%d bloggers like this: