Сключване на застраховката

В предложението на застрахования трябва да се съдържат всички рискови обстоятел- ства така, както е предвидено в законите, регламентиращи този вид застраховане, и в общите условия на застрахователя.
Застрахователен договор по „Карго“ застраховката може да се сключи от собствени- ка на товара, експедитора или превозвача. Застрахователната полица може да бъде поименна, на заповед или на приносител. Когато застрахователният договор е сключен в полза на трето лице, полицата се издава на застрахования. Той може до предаването й на трето лице или до изявлението на трето лице, че е съгласно с уговорката в негова полза, да заличи посоченото трето лице или да го замени с друго лице. Ако е издадена полица, застрахованият има възможност да упражни правата по застраховката без пълномощие от третото лице само ако предяви полицата. Застрахованият е длъжен да заплати следващата се застрахователна премия, макар и да е предал полицата на третото лице. Третото лице встъпва в задълженията във връзка с увеличаването
на риска, както и в задълженията във връзка с настъпването на застрахователното събитие.
Когато застраховката е сключена „за сметка на когото се касае“, без поименно да е определено третото лице, полицата е винаги на приносител, независимо от това дали е означена като поименна, или на заповед. Ако настъпи застрахователно събитие, застрахователят е длъжен да заплати обезщетението само ако му бъде представена и застрахователната полица от лицето, което иска обезщетението.
Застраховката се сключва по установените общи условия или типови полици и клаузи. Всичко това следва да бъде отразено в застрахователния договор, а текстът на общите условия, типови полици и клаузи, към които договорът се препраща, могат да имат сила, доколкото не противоречат на изричните уговорки към него.
?    При карго застраховането застрахователният договор може да се издаде в три вида:
а)единични (индивидуални) полици – това са застрахователни договори, които се издават само за застраховане на един товар, за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума;
б)абонаментни полици – действието им се простира към всички или определени видове товари, които застрахованият ще изпраща или ще получава през определен период от време. Застраховката се сключва по предварително уговорени премии, без предварително указване на застрахователните суми. Абонаментното застраховане е автоматично -при задължения за застрахования да съобщава без изключение всички пратки обект на абонирането, а за застрахователя да ги застрахова предварително по уговорените условия. Застрахователят е длъжен да издава на застрахования отделни свидетелства, притурки (апликации) за отделните пратки товари, до които договорът се отнася. Ако между съдържанието на абонаментната полица и притурката за отделната пратка има несъответствие, пораждат действие уговорките по притурката. Прекратяването на абонаментните застрахователни договори става с едномесечно предварително писмено предизвестие на коя и да е от двете страни;
в) генерални (общи) полици – тези застрахователни договори се сключват обикновено между застрахователното покритие експедиторски предприятия или кантори. По тях застрахованият не е задължен да застрахова всички свои пратки, а само тези, които желае и за които ще уведоми застрахователя. Застрахователят е в риск само когато е уведомен за транспорта на даден товар.
Застрахователният договор влиза в сила след издължаване на застрахователната премия, с изключение на абонаментното и генералното застраховане, при които може да бъде уговорен и друг начин на заплащане на застрахователната премия.
При формиране на застрахователните отношения известни задължения се предявяват и към застрахования като страна в застрахователния договор. Задълженията, които се вменяват към застрахования, могат да бъдат квалифицирани в три направления

Advertisements
Published in: on октомври 28, 2009 at 3:28 pm  Коментарите са изключени за Сключване на застраховката  
%d bloggers like this: